Jaarvergadering 2014

Programma:
* Vanaf 9.00 uur inloop met koffie. Gelegenheid de materialentafel te bezoeken.
* 9.30 uur opening door de voorzitter, ds. A. Schot
* Vaststellen notulen jaarvergadering 2013
* Jaarverslag secretaris
* Jaarverslag penningmeester / kascontrolecommissie
* Mededelingen
* Bestuursverkiezing:
1. mevr. A. van der Hoek (aftr. en herkiesbaar) / mevr. K. van der Pijl (zs. Werkendam)
2. mevr. C.J.P. Huisman (aftr. en herkiesbaar) / mevr. G. van Buuren-Laarman (zs. Capelle aan den IJssel)
* Lezing ds. A. Verschuure, thema 'Het vertellen van de heilsfeiten'
* Pauze. Gelegenheid materialentafel te bezoeken.
* Uitslag bestuursverkiezing
* Vragenbeantwoording
* Rondvraag
* Sluiting door de 2e voorzitter, dhr. D. Peters (rond 12.30 uur)